โครงการอบรม “Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment”

  • Home
  • News
  • โครงการอบรม “Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment”
โครงการอบรม “Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment”

โครงการอบรม “Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment”

ขอเชิญอาจารย์ชาวไทยผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment” ที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สื่อการสอน วิธีการสอน และการประเมินผลภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในวันที่ 2-3, 9-10, 14-15, 23-24 พฤศจิกายน 2565 โดยมีระยะเวลาอบรมและฝึกปฏิบัติรวม 48 ชั่วโมง ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ (กรุงเทพฯ) และมีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฯ โดยสแกน QR code จากโปสเตอร์โครงการฯ ด้านล่าง หรือที่ลิงก์ https://bit.ly/3KV3z6V และสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล mulatrainings@gmail.com
ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 18 ท่านเท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ และจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการฯ)
S__72646672.jpg