News

[ประกาศ] NO Thailand TESOL 2021 Conference

[ประกาศ] NO Thailand TESOL 2021 Conference

งดการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand TESOL 2021 Conference

[ประกาศ] ประกาศรายชื่อคณะครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา

[ประกาศ] ประกาศรายชื่อคณะครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา "ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา"

ประกาศรายชื่อคณะครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา "ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา" ขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่าน ตรวจสอบชื่อ-สกุล เพื่อทางโครงการฯ จะได้จัดทำใบประกาศนียบัตรได้อย่างถูกต้อง

[ประกาศ] ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม

[ประกาศ] ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม

ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม "ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา" สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ผ่านการทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ สอดแทรกคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมต่อยอดการสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และสร้างสรรค์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสังคมต่อไป

PAST WEBINAR on The Power of Extensive Reading : Linking Theory and Practice

PAST WEBINAR on The Power of Extensive Reading : Linking Theory and Practice

Record of Past LIVE WEBINAR on The Power of Extensive Reading : Linking Theory and Practice

PAST WEBINAR on Publishing with Mainstream Language Journals

PAST WEBINAR on Publishing with Mainstream Language Journals

Record past webinar on Publishing with Mainstream Language Journals

Coronavirus

Coronavirus

Update

[ประกาศ] Coronavirus Outbreak

[ประกาศ] Coronavirus Outbreak

Due to the novel Coronavirus outbreak out of Thailand, while the Ministry of Public Health has strengthened the surveillance system by screening travelers from affected cities, Thailand TESOL and PAC International Conference participants are advised to follow the instructions.