ประชาสัมพันธ์การบรรยายหัวข้อ

ประชาสัมพันธ์การบรรยายหัวข้อ

ประชาสัมพันธ์การบรรยายหัวข้อ


21 Nov 2021 (9:00 - 12:00)


สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยขอเชิญฟังบรรยายผ่าน Zoom ในหัวข้อ  "การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วย CANVA" จัดโดยกรรมการบริหารกิจการสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โคดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่


หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข


โปสเตอร์กิจกรรมสื่อ Canva.png